Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van IMNederland (hierna de website) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan IMNederland niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
IMNederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van IMNederland. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan IMNederland. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  IMNederland mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden
IMNederland draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.  IMNederland aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMNederland is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan IMNederland verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door IMNederland aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
IMNederland behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

linkedinlinkedin